Уведомление за изплащане на дивидент

2013-06-05

На редовно Общо събрание на акционерите на „Зенит Имоти” АДСИЦ, проведено на 05.06.2013г.г. бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2012г.

Брутният дивидент е 0.001879 BG лева за една акция.

Право на дивидент имат всички акционери, притежаващи акции към 19.06.2013г.

Изплащането на дивидента на акционерите ще започне на 01.09.2013г., като за акционери, чиито акции са на подсметка при инвестиционен посредник – Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД.

Дата, до която ще се изплаща дивидент-19.12.2013г.

Получаването на дивидент е лично (срещу представяне на лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.


Вижте всички новини