Прехвърляне на дялове

2011-10-03

"Зенит имоти" АДСИЦ прехвърли собствеността върху притежаваните от него 200 дяла с номинал 10 лв, съставляващи 40% от капитала на "Каприкорн консултинг сървисис" ООД, съгласно решение на СД от 30.09.2011г. 


Вижте всички новини