Дивидент

2015-06-24

На редовно Общо събрание на акционерите на „Зенит Имоти” АДСИЦ, проведено на 24.06.2015г.г. в гр. Пловдив, в седалището на дружеството бе взето решение за изплащане на дивидент от текущата печалба за 2014г.

  • Брутният дивидент е 0.0143 BG лева за една акция.
  • Право на дивидент имат всички акционери, притежаващи акции към 08.07.2015г.

            След проведено заседание на СД на 24.06.2015г. в 12.00ч. бе прието решение за изплащане на гласувания от общото събрание дивидент при следните условия:

  • Изплащането на дивидента на акционерите ще започне на 21 септември 2015г., като за акционери, чиито акции са на подсметка при инвестиционен посредник – Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД.
  • За лица чийто акции са по лична подсметка - изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: гр. Пловдив, ул. “Княз Александър І Батенберг” № 42, ет. 3, всеки работен ден от 10 до 14 часа.

            Получаването на дивидент е лично (срещу представяне на лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

 

 

 

 


Вижте всички новини