Вътрешна информация

2022-09-13

На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от извънредно Общото събрание на акционерите, проведено на 29.08.2022г. „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ оповестява, че в ТР към Агенция по вписванията са вписани промени в обстоятелства по партидата на дружеството относно следното:

Дружеството има вписан изцяло нов Съвет на директорите в състав: Георги Бахнев Георгиев, Ромил Светозаров Златанов и Стефан Георгиев Атанасов.

Зенит Имоти” АДСИЦ ще се представлява от Изп. директор Георги Бахнев Георгиев.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София 1000, район Оборище, ул. „Врабча“ № 8.

Зенит Имоти” АДСИЦ има вписан нов Устав.


Вижте всички новини