Уведомление за представителните органи

2022-09-01

Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява, че считано от 01.09.2022г. Ромил Светозаров Златанов няма да изпълнява функциите на прокурист в Дружеството поради заличаване на прокурата в Търговския регистър към Агенция по вписванията на база прието от Съвета на директорите решение.


Вижте всички новини