Приети от ОСА решения

2022-08-29

На 29.08.2022 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Зенит имоти“ АДСИЦ, което взе решение за освобождаване от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Анастасия Руменова Русева, Лучана Адриано и Фабрицио Вентура, и назначаване на нови членове, както следва: Георги Бахнев Георгиев, Ромил Светозаров Златанов и Стефан Георгиев Атанасов.

Общото събрание на акционерите промени седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Пловдив 4000, район Централен, ж.к. Център, бул. Княз Александър І Батенберг № 42, ет. 3, на гр. София 1000, район Оборище, ул. „Врабча“ № 8.

Общото събрание на акционерите освободи от длъжност настоящите членове на Одитния комитет на дружеството, а именно: Анастасия Руменова Русева, Елена Стоянова Закова и Йорданка Георгиева Драганова, и назначи нови членове, както следва: Даринка Костова Хаджийска, Мая Георгиева Влъчкова и Галя Стефанова Негрова.

Общото събрание на акционерите прие нов Устав на дружеството и Правила за управление на риска на дружеството.


Вижте всички новини