Уведомление за промяна в дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

2022-07-19

На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява информация за получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145 от ЗППЦК от „Финанс Инфо Асистанс” ЕООД – гр. София, което в резултат на извършена сделка на пода на БФБ на 18.07.2022г. е придобило 650 000 броя акции или 100 % от капитала на „Зенит Имоти” АДСИЦ – гр. Пловдив.

 


Вижте всички новини