Уведомление за промяна в дялово участие

2019-08-08

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ,

 

На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява информация за получени уведомления в Дружеството, както следва:

 На 07.08.2019г. са постъпили три броя уведомления за прекратяване на дяловото участие на Пиеранджело Галицио в “Зенит Имоти” АДСИЦ в резултат на процедура по наследяване, а именно:

 1./ Уведомление от Рикардо Галицио за прекратяване на дяловото участие на Пиеранджело Галицио в капитала на “Зенит Иимоти” АДСИЦ от 33,38 % на 0 % от 06.08.2019г.

 2./ Уведомление от Рикардо Галицио за придобиване на дялово участие в капитала на “Зенит Имоти” АДСИЦ в размер на 108 500 броя акции или 16,69 % от 06.08.2019г.

 3./ Уведомление от Лорена Галицио за придобиване на дялово участие в капитала на “Зенит Имоти” АДСИЦ в размер на 108 500 броя акции или 16,69 % от 06.08.2019г.

 


Вижте всички новини