Дивиденти

2019-06-28

На редовното общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, проведено на 28.06.2019 г., бе взето решение за изплащане на дивидент за 2018г. със следните параметри:

 • Заявител: „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ
 • ISIN код: BG1100024071
 • Капитал: 650 000 BG лева
 • Брой акции от капитала на Заявителя: 650 000 броя акции
 • Номинална стойност на акциите: 1 лев
 • Основание за разпределение на дивидент: Решение на ОСА от 28.06.2019г.
 • Обща сума за изплащане на дивидент: 4 787.85  BG лева
 • Брутен размер на дивидента за 1 акция: 0,00736 лева за една акция, притежавана към 12.07.2019г. 
 • Начална дата за изплащане на дивидент: 25 септември 2019г., както следва:
 • За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:  Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД. 
 • За лица чийто акции са по лична подсметка: гр. Пловдив, ул. “Княз Александър І Батенберг” № 42, ет. 3, всеки работен ден от 10 до 14 часа.
 • Банкова сметка за неразпределения дивидент, включително дивидента за акционерите, които нямат клиентски сметки: СИБАНК АД, BIC BUIBBGSF, IBAN BG42BUIB98881096969200.

 


Вижте всички новини