Уведомление за промяна в начална дата на изплащане на дивидент

2018-07-31

Във връзка с прието решение от ОСА, проведено на 27.06.2018г за изплащане на гласуван дивидент, членовете на СД приемат да променят свое решение от 27.06.2018г, с което определи изплащането на гласувания дивидент да започне от 17.09.2018г В тази връзка членовете на СД на “Зенит Имоти” АДСИЦ приемат изплащането на дивидента, гласуван от ОСА, проведено на 27.06.2018 да започне от 17 август 2018г.

Във връзка с приетото по-горе решение и съгласно решение на Общото събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, проведено на 27.06.2018г. за разпределение на дивидент за финансовата 2017г. в рзмер на 0,012388 лв. бруто за една акция, притежавана към 11.07.2018 г., членовете на Съвета на директорите приемат изплащането на дивидента на акционерите да започне от 17 август 2018г., както следва:

 

  • За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:  Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД. 
  • За лица чийто акции са по лична подсметка: Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: Пловдив, ул. “Княз Александър І Батенберг” № 42, ет. 3, от 10 до 16 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно

Вижте всички новини