За нас

"ЗЕНИТ ИМОТИ" АДСИЦ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел

Дружеството е учредено през месец февруари 2007г. и лицензирано от КФН през месец юли 2007г. за извършване на дейност по : ИНВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА, НАБРАНИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ) ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ.

Управление:

Съвет на директорите на "Зенит имоти" АДСИЦ:

Изп. директор - Георги Бахнев Георгиев 
Председател на СД - Ромил Светозаров Златанов
Член на СД - Стефан Георгиев Атанасов

ДВИ - Мирослава Костова

Обслужващо Дружество:

Обслужващо дружество на "Зенит имоти" АДСИЦ е "Каприкорн Консултинг Сървисис" ООД, обслужва дейността по придобиване и експлоатация на придобитите от Дружеството имоти.

Банка депозитар
"ТЕКСИМ БАНК" АД  

Одитен комитет

Даринка Костова Хаджийска 

Мая Георгиева Влъчкова

Галя Стефанова Негрова