Новини

2022-09-26 Промяна на банката депозитар
Считано от 26.09.2022г "ТЕКСИМ БАНК" АД е новата банка депозитар на "Зенит Имоти" АДСИЦ   ...Още
2022-09-13 Вътрешна информация
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от извънредно ...Още
2022-09-13 Вътрешна информация
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Е ...Още
2022-09-01 Уведомление за представителните органи
„Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява, че считано от 01.09.2022г. Ромил Светозаров Златанов няма да изпълнява функциите на прок ...Още
2022-08-29 Приети от ОСА решения
На 29.08.2022 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Зенит имоти“ АДСИЦ, което взе решение за освобождаване от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а им ...Още
2022-07-25 Уведомление за промяна в представителните органи
Считано от 25.07.2022г "Зенит Имоти" АДСИЦ има вписан нов прокурист в лицето на Ромил Светозаров Златанов. Дружеството ще се представлява от Изп. директор Лучана Адриано само заедно с прокуриста Ромил Златанов. Досегашният прокурист Пиетро Луиджи Гиа е освободен. ...Още
2022-07-25 Уведомление за придобиване на дялове от трето лице
Уведомление по чл.31, ал.6 от ЗДСИЦС за придобиване на дялове от трето лице по смисъла на чл.27, ал.4 от ЗДСИЦС. ...Още
2022-07-19 Промяна в дялово участие по чл.145 от ЗППЦК
На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява информация за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по р ...Още
2022-07-19 Уведомление за промяна в дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК
На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява информация за получено уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по р ...Още
2021-10-21 Вътрешна информация
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от Общото събрание на акци ...Още
 1 2 3 >