Новини

2021-10-21 Вътрешна информация
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от Общото събрание на акци ...Още
2021-10-20 Вътрешна информация
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от Общото събрание на акци ...Още
2021-06-28 Съобщение за гласуван дивидент
Във връзка с прието решение за разпределение на дивидент за финансовата 2020г. общо в рзмер на 6 110 лева, от които акционерите следва да получат сумата в размер на 0,0094 лв. бруто за една акция, прите ...Още
2019-08-08 Уведомление за промяна в дялово участие
С Ъ О Б Щ Е Н И Е от „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ,   На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява информация за получени уведомления в Дружеството, както следв ...Още
2019-06-28 Дивиденти
На редовното общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, проведено на 28.06.2019 г., бе взето решение за изплащане на дивидент за 2018г. със следните параметри: Заявител: „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ ISIN код: ...Още
2018-07-31 Уведомление за промяна в начална дата на изплащане на дивидент
Във връзка с прието решение от ОСА, проведено на 27.06.2018г за изплащане на гласуван дивидент, членовете на СД приемат да променят свое решение от 27.06.2018г, с което определи изплащането на гласувания дивидент да започне от 17.09.2018г В тази връзка членовете на СД на “Зенит Имоти” ...Още
2017-06-27 Дивидент
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ               На редовно Общо събрание на акционерите на „Зенит Имоти” АДСИЦ, проведено на 27.06.2017г. бе взето решение за изплащане на дивиден ...Още
2016-05-30 Дивидент
  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ                 На редовно Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, проведено на 30.05.2016г. бе взето р ...Още
2015-06-24 Дивидент
На редовно Общо събрание на акционерите на „Зенит Имоти” АДСИЦ, проведено на 24.06.2015г.г. в гр. Пловдив, в седалището на дружеството бе взето решение за изплащане на дивидент от текущата печалба за 2014г. Брутният дивидент е 0.0143 BG лева за една акция. Право ...Още
2013-06-05 Уведомление за изплащане на дивидент
На редовно Общо събрание на акционерите на „Зенит Имоти” АДСИЦ, проведено на 05.06.2013г.г. бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2012г.Брутният дивидент е 0.001879 BG лева за една акция.Право на дивидент имат всички акционери, притежаващи а ...Още
 1 2 >